Ułatwienia dostępu


Współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami


 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Celem współpracy jest umożliwienie uczniom TBiA pogłębiania zainteresowań dotyczących nauk inżynieryjno – technicznych, architektury i budownictwa. W ramach tej współpracy uczniowie będą mogli korzystać z zaplecza naukowo – technicznego Wydziału Architektury WSEiZ, m. in. brać udział w wykładach otwartych, seminariach, warsztatach organizowanych przez uczelnię.

 


 

Izba Adwokacka w Warszawie

Od 2017 r. Izba Adwokacka w Warszawie sprawuje patronat edukacyjny nad kilkoma klasami (specjalizacja w zakresie wiedzy prawniczej) w LVIII LO im. K.K. Baczyńskiego.
Patronat polega m.in. na prowadzeniu przez adwokatów zajęć lekcyjnych w szkole z zakresu
prawa cywilnego, prawa karnego oraz podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Celem współpracy jest zwiększanie świadomości prawnej młodzieży. Służyć temu mają wspólnie opracowane projekty i programy o charakterze edukacyjnym, m. in. symulacje procesów.

 


 

Akademia Leona Koźmińskiego

W ramach porozumienia o współpracy z Akademią LVIII LO zostało włączone do programu Kozminski@TopHighSchool, a patronatem Uczelni zostały objęte klasy 1 CL i 3 PL. W ramach programu uczniowie będą mogli skorzystać z doświadczenia i wiedzy naukowców i praktyków, uczestnicząc w programie edukacji prawnej społeczeństwa. Będą również współpracować z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.

 


 

Politechnika Warszawska – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

PW w. inst. bud.logo

Celem współpracy jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie przez uczniów i uczennice umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów technikum do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych związanych z inżynierią i ochroną środowiska, poprzez wspólne inicjatywy, takie jak np. prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych skierowanych do uczniów i uczennic, współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym (olimpiady, sesje, festiwale nauki, dni otwarte itp.), zapraszanie uczniów do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych, udostępnianie szkole materiałów dydaktycznych.

 


 

Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Lądowej

PW w. inż ląd

Współpraca będzie polegać na wspieraniu Szkoły w nauczaniu przedmiotów podstawowych i zawodowych tak, aby lepiej przygotować uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych oraz pomóc w kształceniu najbardziej utalentowanych uczniów.
Uczelnia obejmie swoim patronatem klasę kształcącą w zawodzie technik budownictwa o specjalizacji: "Politechniczna ze specjalnością Projektowanie Konstrukcyjne".
Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie przez uczniów umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych związanych z budownictwem, poprzez wspólne inicjatywy.

 


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

SGGW logo

Zakres współpracy obejmuje m. in.: organizowanie spotkań z uczniami LVIII LO – w murach Szkoły bądź Uczelni, umożliwienie uczestnictwa nauczycieli lub uczniów LVIII LO w bezpłatnych konferencjach naukowych, wykładach otwartych, seminariach, prelekcjach organizowanych na Uczelni, rozwijanie uzdolnień uczniów klasy, przeprowadzanie przez pracowników SGGW (w murach Szkoły bądź Uczelni) zajęć w formie: wykładów, warsztatów oraz innych form, umożliwienie uczniom LVIII LO współpracy ze studentami i członkami studenckich kół naukowych, konsultacji i obustronnej pomocy nauczycieli w opracowaniu treści programowych, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, wspólną realizację projektów i prac naukowo-badawczych, w tym przeprowadzanie, przez pracowników Uczelni podczas zajęć lekcyjnych w LVIII LO, badań służących celom naukowym.