Ułatwienia dostępu

 

Praktyki zawodowe 2024


 

W roku szkolnym 2023/24 program Praktyki Zawodowej realizowany będzie w klasach trzecich Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 w Warszawie w wymiarze 140 godzin, 4 tygodnie.
W roku szkolnym 2024/2025 program Praktyki Zawodowej będzie kontynuowany dla klas czwartych w wymiarze 140 godzin, 4 tygodnie.
Razem uczniowie odbędą praktykę zawodową w wymiarze 280 godzin w całym cyklu nauczania.

Praktyki zawodowe organizowane są dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Miejscem odbywania praktyki zawodowej powinno być przedsiębiorstwo (zakład), którego profil działalności jest związany z kierunkiem odbywania nauki w szkole.

Technik budownictwa 311204
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Praktyka zawodowa u pracodawcy powinna rozpocząć się od zapoznania m.in.:

- z przepisami BHP,
- z organizacją pracy i zadaniami,
- ze strukturą organizacyjną i regulaminem organizacyjnym,
- z regulaminem pracy,
- z profilem działalności zakładu (firmy),
- ze współpracą ze środowiskiem lokalnym.

Program praktyk zawodowych, który ustalany jest przez szkołę, firmy mogą traktować w sposób elastyczny.
Ze względów organizacyjnych dopuszcza się odstępstwa od jego realizacji.

Praktyki zawodowe są bezpłatne. Odbywają się w dni robocze, poza porą nocną.

W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminów szkolnych. Ponadto uczeń ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktykę zawodową.

Oceny umiejętności opanowanych podczas praktyk zawodowych dokonuje opiekun praktyk na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia zadań oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyk zawodowych.
Po zakończeniu praktyki zawodowej, kierownik szkolenia praktycznego weryfikuje wpisy ucznia i opiekuna praktyki zawodowej w dzienniczku praktyk zawodowych i w oparciu o te wpisy wystawia ocenę końcową.


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz harmonogramem praktyki zawodowej

Niezbędne dokumenty do pobrania TUTAJ


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu(Dz. U. z 2019 poz.391)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019
poz.373)
4. Kodeks Pracy