Ułatwienia dostępu

 

Regulamin pracowni murarsko – tynkarskiej
w Technikum Budownictwa i Architektury nr 1
im. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie


 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty art. 70 ust. 4 (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r.
 3. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.
 4. Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 Nr 244, poz. 1626).
 6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 21 z 1998r. ze zmianami).
 7.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z dnia 11 maja 2007r. ze zmianami).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca2003 r. Nr 47, poz. 401).
 9. Statut Szkoły, regulaminy oraz instrukcje obowiązujące w szkole oraz zakładach pracy, warsztatach, pracowniach, stanowiskach, gdzie uczeń odbywa szkolenie praktyczne.

Postanowienia ogólne

 1. Pracownia murarsko - tynkarska dla klas pierwszych i drugich prowadzona jest w wyspecjalizowanej placówce oświatowej, posiadającej nowoczesną bazę dydaktyczną, powołanej do realizacji zadań przygotowania praktycznego młodzieży, to jest w Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP), mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Mińskiej 1/5.
 2. Pracownię murarsko - tynkarską organizuje się dla uczniów w celu zdania kwalifikacji B. 18.
 3. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów oraz wymiar godzin określa szkolny plan nauczania dla danej kwalifikacji.
 4. Zajęcia w ramach pracowni murarsko – tynkarskiej odbywają się w klasie pierwszej i drugiej w wymiarze 6 godzin tygodniowo.
 5. Zajęcia mogą odbywać się w systemie zmianowym.

Obowiązki kierownika szkolenia praktycznego

 1. Sprawdza aktualność orzeczeń lekarskich.
 2. Sprawdza, czy uczniowie zostali ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.
 3.  Organizuje spotkania z uczniami dotyczące zajęć w pracowni murarsko – tynkarskiej.
 4. Dostarcza w odpowiednim czasie do sekretariatu CKP imienne listy uczniów .
 5. Dostarcza do dyrekcji CKP szczegółowy terminarz roku szkolnego (pierwsza połowa września).
 6. Informuje CKP o skreśleniach z listy uczniów, o wpisaniu nowych uczniów na listę oraz o wycieczkach szkolnych, jeśli będą się one odbywać w dniach przypadających na naukę zawodu.
 7. Zapewnia współpracę wychowawcy klasowego z opiekunem danej klasy wyznaczonym przez CKP.
 8. Analizuje oceny oraz frekwencję na zajęciach w CKP oraz współpracuje z nauczycielami zawodu, wychowawcami klas i rodzicami.
 9. Informuje CKP o nagłych nieobecnościach uczniów.
 10. Dwa razy w semestrze sprawdza notatki w prowadzonych przez uczniów „zeszytach zajęć praktycznych”.
 11. Niezaliczenie zajęć praktycznych jest jednoznaczne z niepromowaniem ucznia do klasy programowo wyższej.

Obowiązki podmiotu przyjmującego uczniów na zajęcia

 1. Zapewnienie warunków materialnych do realizacji programu nauczania.
 2. Wyznaczenie uczniom poszczególnych klas opiekuna w CKP.
 3. Zapoznanie uczniów z organizacją i regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Zapewnienie współpracy opiekuna CKP z rodzicami uczniów odbywających zajęcia z pracowni murarsko – tynkarskiej.
 5. Przekazywanie informacji dotyczących uzyskiwanych ocen oraz frekwencji na zajęciach.
 6. Stała współpraca opiekuna CKP z wychowawcą klasy, kierownikiem szkolenia praktycznego oraz przekazywanie informacji o zachowaniu uczniów.
 7.  Informowanie wychowawców klas o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem ucznia na miesiąc przed klasyfikacją semestralna lub końcoworoczną.
 8. Wystawienie ocen semestralnych i końcoworocznych z prowadzonych zajęć na tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.

Obowiązki uczniów

 1. Prowadzenie w sposób systematyczny, czytelny i staranny zeszytu zajęć praktycznych oraz aktywny udział w zajęciach.
 2. Usprawiedliwienie każdego dnia nieobecności na zajęciach u opiekuna klasy w CKP i u wychowawcy klasowego lub kierownika szkolenia praktycznego.
 3. Przedłożenie kierownikowi szkolenia praktycznego „zeszytu zajęć praktycznych” dwa razy w semestrze w celu skontrolowania wykonywanych przez niego czynności i prac na zajęciach w CKP.
 4. W przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia materiału omawianego w tym czasie i jeśli zachodzi taka konieczność odpracować zajęcia w celu uzyskania zaliczenia.
 5. Zachowanie dyscypliny, tj. właściwej postawy i kultury osobistej, stosownego ubioru, punktualnego rozpoczynania zajęć, rzetelnego wykonywania zadań powierzonych przez opiekuna.