Ułatwienia dostępu

 

Historia Zespołu Szkół nr 23
 

  Początki szkoły sięgają 1918 roku. 23 sierpnia tego roku nadano szkole tytuł: "Królewsko-Polska średnia Szkoła Budowlana" lecz dopiero 15 października szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczną w budynkach przy ul. Kopernika 28 i ul. Chmielnej 52.

    W roku 1921 szkołę przemianowano na "Państwową Szkołę Budownictwa"; w tym samym roku kończą ją pierwsi absolwenci. Budowę własnego gmachu szkoły ukończono w 1927 r. (skrzydła budynków od ulic Chałubińskiego i Hożej). Od roku 1937 szkoła działa przez dwa lata pod nazwą "Państwowe Liceum Budowlane"; po rocznej przerwie w dniu 1 września 1940 r. wznawia działalność dydaktyczną jako "Państwowa szkoła Budowlana II stopnia" przy ul. Koszykowej 53.

    Po wojnie kolejna zmiana nazwy: od 1 września 1945 r. na pięć lat powrót do nazwy "Państwowe Liceum Budowlane", z siedzibą w budynkach przy ul. Hożej 88 i Wspólnej 81. W roku 1949 powstał w budynku przy ulicy Górnośląskiej 31 Zespół Szkół Budowlanych dla Pracujących, który później stał się integralną częścią Zespołu Szkół.

    Od 1950 Państwowe Liceum Budowlane przemianowano na "Technikum Budowlane"; przy czym nazwa ta ulegała pewnym modyfikacjom. W roku 1951 szkoła zaczyna funkcjonować w budynku przy ul. Górnośląskiej 31 pod nazwą "Technikum Budowlane Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego", od roku 1955 przemianowane na Technikum Nr 1.

    W roku 1958 wprowadzono w szkołach budowlanych dwustopniowe nauczanie, co wiązało się z uruchomieniem (jako podbudowy technikum) Szkoły Rzemiosł Budowlanych Nr 2. W tym też roku obchodzono jubileusz 40-lecia szkoły. Po ukończeniu przez szkołę 45 lat działalności - w 1964 roku nadano Technikum imię Zdzisława Mączeńskiego. Zarząd Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych ufundował sztandar szkoły; w tym też roku wydano pięciotysięczny dyplom ukończenia placówki.

    W 1967 roku przekształcono szkołę Rzemiosł Budowlanych Nr 2(3-letnią) na zasadniczą Szkołę Budowlaną Nr 2 (2-letnią). W kolejnym, 1968 roku obchodzono uroczyście jubileusz 50-lecia szkoły. Szkoła została odznaczona Złotą Odznaką Honorową "Za zasługi dla Warszawy" oraz Złotą Odznaką OHP. W roku 1973 podjęto eksperyment kształcenia w zawodzie szerokoprofilowym budownictwo według opracowanego przez nauczycieli programu nauczania. Dwa lata później, w 1975 roku zlikwidowano na trzy lata zasadniczą Szkołę Budowlaną Nr 2, koncentrując się na kształceniu na poziomie technika.

    Na sześćdziesięciolecie szkoły, w roku 1978, otwarto Izbę Pamięci Narodowej. W tym czasie reaktywowano Zasadniczą Szkołę Budowlaną Nr 2. Szkołę odznaczono medalem Pamięci Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Honorową odznaką Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych. Kolejne odznaczenia szkoły to: Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w roku 1981 (za zorganizowanie wystawy z okazji 35-lecia zwycięstwa nad faszyzmem), Odznaka za zasługi dla ZBoWiD w roku 1982, Medal za Zasługi dla LOK w roku 1983 (za zorganizowanie wystawy na 40-lecie Ludowego Wojska Polskiego).

    W roku 1984 zorganizowano wystawę pod hasłem "Moja wieś, miasto, dzielnica w 40-leciu PRL", która została wyróżniona I miejscem na szczeblu wojewódzkim konkursu o zasięgu ogólnopolskim. W tym samym roku, nastąpiło połączenie szkół młodzieżowych: Technikum Budowlanego Nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego, Zasadniczej szkoły Budowlanej nr 2 oraz Zespołu Szkół Budowlanych dla Pracujących Nr 1 w Zespół Szkół Budowlanych Nr 3. Kolejne lata przynoszą w życiu szkoły istotne zmiany.

    W Zespole Szkół Budowlanych nr 3 zaczynają istnieć:

  • w 1990 r. - LVIII Liceum Ogólnokształcące, nazwana później imieniem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  • w 1992 r. - Technikum Ochrony Środowiska Nr 1 na bazie istniejących wcześniej klas o specjalności "technologia wody"

  • w 1995 r. - Liceum Techniczne o dwóch specjalnościach, w tym "kształtowanie środowiska" (od roku 2002: Liceum Profilowane).

    Z powodu takiej różnorodności szkół, Zespół Szkół Budowlanych Nr 3 od 1995 roku jest Zespołem Szkół nr 23. W związku z reformą oświaty od 2002 r. Technikum Budowlane Nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego oraz Technikum Ochrony Środowiska przekształcono w Technikum nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego, a Liceum Techniczne w Liceum Profilowane.

    W 2008 r. Technikum nr 1 powróciło do swojej nazwy: Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego. W listopadzie 2009 r. technikum obchodziło jubileusz 90-lecia szkoły.

    Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 23 wchodzą LVIII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego oraz Technikum Budowlane nr 1 im. Z. Mączeńskiego.