Ułatwienia dostępu

 

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 23

Podstawa prawna:
Regulamin Rady Rodziców został opracowany zgodnie z art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 3 z dnia 01.09.2005) i § 22, § 23, § 24 Statutu Zespołu Szkół nr 23 zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 13 października 2004 r. oraz Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 542, art. 53 zmiany w ustawie o systemie oświaty.

Art. I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wszystkich uczniów szkół młodzieżowych wchodzących w skład Zespołu.

§ 2.

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców uczniów, współpracującym z Dyrektorem Zespołu Szkół (lub upoważnionym Wicedyrektorem), Radą Pedagogiczną, samorządem Uczniowskim, organem nadzorującym szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.

§ 3.

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

§ 4.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, szczegółowy tryb i harmonogram pracy.

   

Art. II  CELE WSPÓŁDZIAŁANIA

§ 1.

Spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi a także zdrowotnymi.

§ 2.

Doskonalenie organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, rodzinie oraz środowisku.

§ 3.

Zaznajomienie rodziców z programem kształcenia, wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.

§ 4.

Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

§ 5.

Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy szkole.

§ 6.

Tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania szkoły.

   

Art. III  KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

§ 1.

Rada Rodziców może wystąpić do Dyrektora lub innych organów Zespołu Szkół, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Zespołu Szkół nr 23.

§ 2.

Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną do 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego:

 

1. programu wychowawczego szkoły - obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie wyżej wymienionych programów, programy te ustala Dyrektor Zespołu Szkół w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 3.

Opiniowanie zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników przygotowanego przez Radę Pedagogiczną.

§ 4.

W uzasadnionych wypadkach Rada Rodziców do dnia 20 marca każdego roku może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiany w tych zestawach nie mogą nastąpić w trakcie roku szkolnego (szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne - Dz. U. Nr 80, poz. 542, art. 22a).

§ 5.

Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

§ 6.

Opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy lub ocenę pracy - na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół.

§ 7.

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

§ 8. Rodzice mają prawo do:
 

1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

2. znajomości wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów,

3. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 

Art. IV  SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW

§ 1.

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. Wybory dokonywane są podczas pierwszego zebrania rodziców w danym roku szkolnym.

§ 2.

W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

§ 3.

Rodzice danego oddziału mają prawo w tajnym głosowaniu zmienić przedstawiciela do Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego, jeśli wybrana osoba nie spełnia swoich obowiązków.

§ 4.

Działalnością Rady Rodziców kieruje Zarząd: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących - do spraw liceum i szkół technicznych, sekretarz, skarbnik oraz czterech członków.

§ 5.

Osoby wymienione w paragrafie 4 wybierane są do pełnienia swoich funkcji na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców Zespołu Szkół w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków Rady.

§ 6.

Rada Rodziców może utworzyć stałe komisje problemowe. Do wykonania zadań doraźnych mogą być tworzone komisje doraźne. W ramach komisji mogą działać wszyscy rodzice uczniów Zespołu Szkół, wybrani do Rady Rodziców. Do współpracy z komisjami mogą być zapraszani przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

§ 7.

Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną w składzie 3 członków. Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej wybiera się na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców ze składu Rady.

§ 8.

Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 9.

Zarząd Rady Rodziców kontynuuje pracę w kolejnym roku szkolnym w składzie 2/3 stanu liczebnego. 1/3 Zarządu może być zmieniona podczas pierwszego zebrania Rady Rodziców w nowym roku szkolnym.

   

Art. V  ORGANIZACJA PRACY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW

§ 1.

Zadaniem Rad Oddziałowych rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danego oddziału (klasy), a w szczególności:

 

1. omówienie i zatwierdzanie na pierwszym zebraniu rodziców oddziału planu wychowawczego klasy opracowanego na cały cykl nauczania przez wychowawcę klasy na podstawie Planu Wychowawczego Zespołu Szkół. W przypadku wniesienia poprawek do Planu Wychowawczego Zespołu Szkół lub Planu Profilaktyki przez Radę Rodziców, wychowawca jest zobowiązany do uwzględnienia ich w swoim planie wychowawczym.

2. współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji klasowego planu pracy,

3. współdziałanie z Przewodniczącym i Zarządem Rady Rodziców Zespołu Szkół w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym,

4. na zebraniach rodziców, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, przedstawiciel oddziału do Rady Rodziców przekazuje informację rodzicom o realizacji zadań przez Radę Rodziców.

§ 2.

Rada Rodziców ustala harmonogram pracy na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym.

§ 3.

Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności:

 

1. dostosowanie do potrzeb szkoły zadań zawartych w rozdziale III,

2. opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad oddziałowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie Rodziców,

3. dokonanie podziału zadań i obowiązków między wiceprzewodniczących,

4. zwoływanie i prowadzenie Rady Rodziców i zebrań Zarządu, w którym może uczestniczyć Dyrektor Zespołu lub osoby przez niego wyznaczone,

5. określenie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych,

6. kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą,

7. przekazywanie opinii i wniosków Dyrektorowi Zespołu i Radzie Pedagogicznej oraz reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

§ 4.

Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców i jej Zarządu, a w szczególności:

 

1. opracowanie harmonogramu prac i zebrań,

2. przygotowanie zebrań Zarządu,

3. nadzorowanie prac komisji stałych i doraźnych,

4. prowadzenie dokumentacji działań podjętych przez Radę Rodziców oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

§ 5.

Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do pomocy w prowadzeniu działalności finansowo-gospodarczej Zarząd Rady Rodziców może zatrudnić pracowników finansowo-księgowych.

§ 6.

Zadaniem Zarządu Rady Rodziców jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami Rady, a w szczególności:

 

1. koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,

2. nadzór nad pracą komisji stałych i doraźnych,

3. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej,

4. zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy na dany rok szkolny,

5. uczestniczenie w zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół, rodziców lub organu nadzorującego szkołę,

6. składanie rocznych sprawozdań z pracy Rady Rodziców wraz z wnioskami.

§ 7.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu rady Rodziców. Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym Komisja składa sprawozdanie.

   

Art. VI  ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO - GOSPODARCZEJ RADY RODZICÓW

§ 1.

Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o zasady ogólnie obowiązujące w jednostkach oświatowych.

§ 2.

Fundusze powstają z dochodów osiągniętych z własnej działalności statutowej, składek rodziców, dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.

§ 3.

Wysokość minimalnej dobrowolnej, rocznej składki rodziców ustala Rada Rodziców po zasięgnięciu opinii rad klasowych. Rodzice mogą zadeklarować indywidualnie wyższą składkę lub ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z wpłaty. Prośba o zwolnienie z wpłaty powinna być zaopiniowana przez wychowawcę klasy.

§ 4.

Fundusze mogą być użyte jedynie do realizacji zadań zawartych w działalności statutowej szkoły.

§ 5.

Funduszami dysponuje Zarząd Rady zgodnie z obowiązującymi przepisami i w granicach określonych w zatwierdzonym przez Radę Rodziców planem finansowym Rady.

§ 6.

Rada Rodziców może przeznaczyć część posiadanych środków na potrzeby rad oddziałowych. Środki te mogą być przyznane jeżeli uregulowane jest 80 % bieżących zadeklarowanych składek w klasie. Przyznane środki mogą być przeznaczone jedynie na realizację działalności zgodnej z niniejszym regulaminem i planem wychowawczym danego oddziału. Rozliczenie wydatków następuje na podstawie rachunków wystawionych na Radę Rodziców lub w wyjątkowych wypadkach na podstawie paragonu i oświadczenia wychowawcy potwierdzonego przez radę oddziałową rodziców. Środki powinny być wykorzystane w I semestrze danego roku szkolnego.

§ 7.

Rada Rodziców może zezwolić na gromadzenie na swoim koncie bankowym środków finansowych na fundusze celowe. Funduszami celowymi dysponują osoby upoważnione przez Dyrektora Zespołu Szkół w porozumieniu z Zarządem Rady Rodziców. Funduszami takimi mogą być np.: Fundusz Stowarzyszenia Absolwentów, Fundusz Samorządu Uczniowskiego, inne.

   

Art. VII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z prawem.
§ 2.

Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał lub opinii. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym (50 % + 1 osoba). Na wniosek większości członków Rady Rodziców przewodniczący może zadecydować o tajności głosowania.

Regulamin zatwierdzono podczas zebrania Rady Rodziców w głosowaniu jawnym w dniu 26 września 2007 r.