Regulamin przyznawania STATUETKI ‘ MŁODA KADRA’ uczniom w Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. Z. Mączeńskiego w Warszawie.

  1. Uczeń Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. Z. Mączeńskiego który uzyskał w roku szkolnym z przedmiotów zawodowych średnią z ocen co najmniej 4,50 ma prawo do ubiegania się o wyróżnienie w postaci
    STATUETKI ‘‘MŁODA KADRA’’.

  2. Wyróżnienie w postaci uzyskania STATUETKI ‘’MŁODA KADRA’’ podkreśla zaangażowanie ucznia w uzyskaniu jak najlepszych wyników w nauce, pogłębia jego wiedzę zawodową oraz buduje prestiż zawodu Technika Budownictwa Ogólnego.

  3. STATUETKA ‘’MŁODA KADRA’’ jest przyznawana na koniec każdego roku szkolnego uczniom uzyskującym najwyższą średnią z ocen przedmiotów zawodowych.

  4. Na wniosek wychowawców Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych na specjalnym posiedzeniu analizuje propozycje kandydatów do nagrody. Brane są pod uwagę oceny z wszystkich przedmiotów zawodowych, w tym ocena z praktyki zawodowej oraz ocena z zachowania w danym roku szkolnym. Średnia ocen liczona jest do drugiego miejsca po przecinku. W wyniku głosowania zostają zatwierdzone kandydatury do nagrody i o jej przyznanie Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych występuje do Dyrektora Zespołu Szkół nr 23.

  5. Kandydaci, którzy osiągnęli taką samą najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych na danym poziomie edukacyjnym otrzymują ex aequo STATUETKĘ ‘’MŁODA KADRA’’.