Regulamin współzawodnictwa międzyklasowego

 1.  Cele współzawodnictwa

  1. Celem współzawodnictwa międzyklasowego jest:

   • stałe podwyższanie wyników nauczania i aktywności społecznej przez poszczególne zespoły klasowe,

   • porównywanie wyników pracy poszczególnych klas,

   • zachęcanie i stwarzanie możliwości młodzieży do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.

  2. Współzawodnictwo prowadzone jest oddzielnie dla:

   • LVIII Liceum Ogólnokształcącego,

   • Technikum Budowlanego nr 1.

  3. Wyniki współzawodnictwa ogłaszane są do 30 września następnego roku szkolnego.

  4. Klasy, które zajmują czołowe miejsca we współzawodnictwie, otrzymują nagrody, których formę ustala corocznie Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 23, stosownie do własnych możliwości.

 2. System punktacji

  1. Na zakończenie okresu klasyfikującego oblicza się ilość punktów za:

   •  wyniki nauczania (średnia klasy; uczniowie ze średnią powyżej 4,5),

   • frekwencję oraz ilość uczniów z zachowaniem nagannym,

   • kulturę klasy,

   • udział klasy w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły,

   • zadania dodatkowe realizowane przez klasy.

  2. Wyniki nauczania punktowane są w następujący sposób:

   3,7 i powyżej                    20

   3,69 - 3,50                        14

   3,49 - 3,20                        10

   3,19 - 2,90                         4

   2, 89 i poniżej                    0

   3 i więcej                             10

   2                                                                     6

   1                                                                     4

   1. średnia klasy:                        ilość punktów:

   2. ilość uczniów ze średnią powyżej 4,5:               ilość punktów:

  3. Frekwencja oraz ilość uczniów z zachowaniem nagannym punktowane są w następujący sposób:

   1. procent nieobecności nieusprawiedliwionych:     ilość punktów:

            1,49 i poniżej                                                     20

            1,5 - 2,99                                                          14

            3,0 - 4,50                                                          10

            4,51 – 6,0                                                           4

            6,1 i powyżej                                                       0

   2. za każdego ucznia z oceną naganną zachowania odejmuje się 2 punkty.

  4. Kultura klasy punktowana jest w następujący sposób:

   ocena:                            ilość punktów:

   wzorowa                                10

   dobra                                      8

   poprawna                                4

   nieodpowiednia                        0

  5. Zasady punktacji zadań dodatkowych.
   1. Każda klasa może wziąć udział w realizacji dodatkowych zadań wynikających z potrzeby szkoły i otrzyma 5 punktów, jeżeli w akcji będzie uczestniczyć 15% lub powyżej osób z klasy.
   2. Góra grosza - klasy nagradzane są za największą ilość zebranych pieniędzy:

    I miejsce                      6 punktów

    II miejsce                     4 punkty

    III miejsce                    3 punkty

   3. Targi edukacyjne EXPO. Udział uczniów w targach punktowcu jest w następujący sposób:

    czwartek i piątek rano                                4 punkty

    czwartek i piątek popołudniu                       8 punktów

    sobota                                                     10 punktów

  6. Wyjścia pozaszkolne
   Punktowane są jedynie wyjścia klasowe, odbywające się po zakończeniu zajęć lekcyjnych, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 90% uczniów klasy - 5 punktów za każde wyjście.
 3. Tryb ustalania wyników
  1. Wyniki współzawodnictwa ustala Prezydium Samorządu Uczniowskiego wspólnie z oraz opiekunami samorządu.
  2. Ocenę kultury ustala Rada Pedagogiczna na podstawie oceny wychowawcy.
  3. Aktywność klasy oceniana jest na podstawie pisemnej informacji składanej do 15 września następnego roku szkolnego opiekunom Samorządu przez samorząd klasowy. Informacja musi być potwierdzona podpisem wychowawcy klasy.
 4. Postanowienia końcowe

Zmiany w regulaminie proponowane przez Samorząd Uczniowski zatwierdza każdorazowo Rada Pedagogiczna.