Rozdział XV

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 93

1.        Ocenianiu podlegają:

1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)  zachowanie ucznia.

2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)  wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2)  wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)   udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)   udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

4)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)   dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

6)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 94

1.    Nauka w szkole podzielona jest na dwa półrocza porównywalnym wypełnieniu zajęciami edukacyjnymi. Pierwsze półrocze trwa do końca grudnia dla klas kończących naukę w danym roku szkolnym oraz do drugiego lub trzeciego tygodnia stycznia dla klas programowo niższych i kończy się klasyfikacją śródroczną, a drugie półrocze klasyfikacją końcoworoczną.

2.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.    Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb i trudności ucznia wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w sposób zgodny z tym rozporządzeniem.

4.    Kierownik Szkolenia Praktycznego na początku roku szkolnego przedstawia uczniom:

1)  harmonogram praktyk zawodowych oraz zasady oceniania tych zajęć ,

2)  harmonogram zajęć praktycznych oraz zasady oceniania tych zajęć.

5.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3)  skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji określonych zajęć edukacyjnych (w tym zajęć z wychowania fizycznego), nauki drugiego języka lub wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego  Podstawę i czas zwolnienia reguluje rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.

7.    Jeżeli okres zwolnienie ucznia z realizacji zajęć, o których jest mowa w rozporządzeniu z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji programu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 95

1.    Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)  bieżące;

2)  klasyfikacyjne:

a)  śródroczne i roczne,

b)  końcowe.

2.    Oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) ustala się w stopniach według następującej skali cyfrowej:

1)  celujący 6

2)  bardzo dobry 5

3)  dobry 4

4)  dostateczny 3

5)  dopuszczający 2

6)  niedostateczny 1

3.    Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna.

4.    Ocenami pozytywnymi są oceny:

1) dopuszczająca

2) dostateczna

3) dobra

4) bardzo dobra

5) celująca

5.    Do ocen cząstkowych od oceny dopuszczającej do oceny bardzo dobrej nauczyciel może stosować plusy i minusy.

6.    Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdza się stosując:

1) formy ustne:

a)  odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie),

b)  wypowiedzi w klasie (aktywność na lekcji),

c)  recytacje,

d) sprawdziany techniki czytania i czytania ze zrozumieniem;

2) formy pisemne:

a)  prace klasowe,

b)  sprawdziany, dyktanda,

c)  kartkówki,

d) testy,

e)  testy kompetencyjne,

f)  referaty,

g)  projekty,

h)  zadania domowe,

i)   prace dodatkowe.

3) formy praktyczne:

a)  ćwiczenia laboratoryjne,

b)  zadania praktyczne

c)  wkład pracy w zajęcia wychowania fizycznego,

d) zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa w Technikum Budownictwa i Architektury Nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego.

7.    Formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy) mogą być oceniane za pomocą punktów przeliczonych na oceny według następujących progów punktowych:

1) poniżej 40 %   niedostateczny

2) od 40 %           dopuszczający

3) od 60 %           dostateczny

4) od 75 %           dobry

5) od 90 %           bardzo dobry

8.    Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 100% punktów i rozwiązał zadanie dodatkowe.

9.    Prace pisemne mogą mieć formę:

1)  sprawdzianu typu A, obejmującego materiał z połowy lub z całego półrocza, zapowiedzianego i wpisanego do dziennika z dwutygodniowym wyprzedzeniem,

2)  pracy klasowej typu B, obejmującej materiał z danego działu, zapowiedzianej i wpisanej do dziennika, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

3)  kartkówki, jako krótkiej nie zapowiedzianej pracy pisemnej, obejmującej materiał z ostatnich trzech jednostek lekcyjnych,

4)  pisemnych prac domowych, mających formę ustaloną przez nauczyciela.

10.    Ilość sprawdzianów typu A i prac klasowych typu B w śródroczu ustala nauczyciel zgodnie z wybranym programem nauczania.

11.    Formy sprawdzianów i ich popraw ustala nauczyciel.

12.    W ciągu tygodnia uczniowie mogą pisać nie więcej niż trzy prace klasowe (B) lub jeden sprawdzian (A) i dwie prace klasowe (B).

13.    W ciągu dnia może odbyć się jeden sprawdzian typu (A) lub praca klasowa (B). Nie wlicza się do tej liczby kartkówek z przygotowania do lekcji, sprawdzianów przenoszonych na prośbę uczniów na inny termin oraz popraw sprawdzianów.

14.    Ocenione prace klasowe i sprawdziany są oddawane przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni, kartkówki – jednego tygodnia.

15.    Ocenione prace klasowe z języka polskiego oraz prace przedmaturalne mogą być oddawane w ciągu miesiąca.

16.    Oceny z zajęć praktycznych dla uczniów technikum wystawiane są przez nauczycieli zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzonych na podstawie umowy między stronami.

17.    Oceny z praktyk zawodowych wystawiane są przez Kierownika Szkolenia Praktycznego, po zakończeniu praktyk, na podstawie:

1)  opinii wydanej przez pracodawcę o uczniu odbywającym praktyki,

2)  dzienniczka praktyk, w którym jest ocena wystawiona przez opiekuna praktyk oraz potwierdzenia obecności w określonym wymiarze godzin,

3)  wizyt kierownika na miejscu odbywania praktyk.

18.    Uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnego dla siebie wyniku pracy klasowej (typ A i B) jeden raz w ciągu 4 tygodni od dnia uzyskania oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela; dla uczniów, którzy nie przystąpili do pracy klasowej w pierwszym terminie, termin poprawy jest liczony od daty przeprowadzonego sprawdzianu.

19.    Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych bez negatywnych konsekwencji. O ilości możliwych do zgłoszenia nieprzygotowań w ciągu półrocza nauczyciel danego przedmiotu informuje uczniów na pierwszych zajęciach lekcyjnych

20.    Praca klasowa nie może się odbyć, jeżeli poprzednia praca z tego przedmiotu nie została oddana i omówiona.

21.    Nauczyciel ma prawo do oceniania aktywności ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych przy pomocy oceny lub plusów i minusów. O ilości plusów lub minusów pozwalających na uzyskanie oceny decyduje indywidualnie nauczyciel przedmiotu.

22.    Uczeń może doskonalić swoje umiejętności poprzez:

1)  udział w zajęciach pozalekcyjnych, organizowanych przez szkołę,

2)  indywidualne konsultacje z nauczycielem,

3)  korzystanie z pomocy koleżeńskiej.

23.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

24.    Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:

1)  w przypadku ustnej formy sprawdzenia wiadomości uczeń otrzymuje na bieżąco ustne uzasadnienie oceny a rodzic ustnie w trakcie zebrania z rodzicami,

2)  w przypadku formy pisemnej, która ma charakter testowy lub zajęć praktycznych uczeń otrzymuje ustne uzasadnienie oceny, a rodzic ustnie w trakcie zebrania z rodzicami,

3)  w przypadku pracy pisemnej, która nie ma charakteru testu ani zajęć praktycznych uczeń i jego rodzic otrzymują uzasadnienie na piśmie.

25.    Nauczyciel ma obowiązek okazania sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniowi w trakcie zajęć lekcyjnych oraz jego rodzicom podczas zebrań lub dni otwartych, a także na spotkaniach odbywających się we wcześniej ustalonym terminie.

26.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego lub egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w dniu egzaminu przez przewodniczącego komisji przeprowadzającej egzamin lub sprawdzian, po upływie tego czasu przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 96

1.    Uczeń podlega klasyfikacji:

1)  śródrocznej i rocznej,

2)  końcowej.

2.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w trakcie roku szkolnego do końca grudnia dla klas kończących naukę w danym roku szkolnym oraz w drugim lub trzecim tygodniu stycznia dla klas programowo niższych.

3.    Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.    Na klasyfikację końcową składają się:

1)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym,

2)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych w szkole danego typu,

3)  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

5.    Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.

6.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

7.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadzące praktyczną naukę zawodu.

8.    Przy ustalaniu rocznej i śródrocznej oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a  także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność  ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

9.    Na co najmniej dwa tygodnie przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne informują ucznia, a wychowawca klasy na zebraniu jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania.

10.    W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu dotyczącym przewidywanych  rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania wychowawca ma obowiązek wezwania rodzica do szkoły lub wysłania w ciągu 2 dni roboczych od daty zebrania z rodzicami, informacji o przewidywanych ocenach listem poleconym.

11.    Fakt poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach (rocznych) nie jest równoznaczny z wystawieniem proponowanej oceny.

12.    Ocenę klasyfikacyjną: śródroczną i roczną z przedmiotu można wystawić na podstawie, co najmniej trzech ocen cząstkowych dla przedmiotu realizowanego w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo, co najmniej czterech ocen cząstkowych dla przedmiotu realizowanego w wymiarze dwóch lub trzech godzin lekcyjnych tygodniowo, co najmniej pięciu ocen cząstkowych dla przedmiotu realizowanego w wymiarze czterech lub więcej godzin lekcyjnych tygodniowo biorąc pod uwagę różne formy sprawdzania wiadomości z wyjątkiem zajęć edukacyjnych mających głównie formę zajęć praktycznych.

13.    Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają prowadzący te zajęcia. Ocena klasyfikacyjna (śródroczna, roczna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły, ale brana jest pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen.

14.    Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen,  wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

15.    W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

16.    Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskuje po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

17.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem.

18.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

19.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 97

1.    Podstawowymi sposobami przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce są:

1)  ustne informacje wychowawców podczas zebrań z rodzicami,

2)  pisemne informacje o uzyskanych osiągnięciach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,

3)  ustne informacje nauczycieli uczących danych zajęć edukacyjnych podczas spotkań z zainteresowanymi rodzicami w czasie zaplanowanych spotkań z rodzicami,

4)  informacje przekazywane telefonicznie; po przekazaniu informacji telefonicznie nauczyciel sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym,

5)  pisemne informacje przekazywane przez wychowawcę i nauczycieli uczących danych zajęć edukacyjnych w dzienniczku ucznia,

6)  pisemne informacje przesyłane listem poleconym w sytuacji uniemożliwiającej bezpośredni kontakt nauczyciela (wychowawcy) z rodzicami,

7)  kontakty osobiste lub telefoniczne z pedagogiem szkolnym lub psychologiem,

8)  rozmowy osobiste z Dyrektorem Szkoły, wicedyrektorem  przeprowadzane z inicjatywy Dyrektora, wicedyrektora lub rodzica ucznia

§ 98

1.    Pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego mają prawo w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zebrania z rodzicami, na którym jest przekazywana informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania złożyć u wychowawcy klasy pisemny wniosek  o podwyższenie oceny z tych zajęć lub oceny zachowania.

2.    Wniosek musi zawierać wskazanie oceny o jaką uczeń się ubiega.

3.    Wniosek o podwyższenie oceny z danego przedmiotu można złożyć tylko wtedy, gdy uczeń spełnia następujące warunki:

1)  frekwencja na zajęciach danego przedmiotu nie niższa niż 90% z wyjątkiem sytuacji udokumentowanej długotrwałej choroby; wszystkie opuszczone przez niego godziny z danego przedmiotu są usprawiedliwione,

2)  uczestniczył we wszystkich zapowiedzianych z danego przedmiotu formach sprawdzania wiedzy i umiejętności w ciągu roku (za wyjątkiem udokumentowanych nieobecności wynikających z choroby) i otrzymał oceny pozytywne w pierwszym terminie,

3)  wykorzystał wszystkie możliwości poprawy oceny zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami,

4)  zaistniały inne okoliczności umożliwiające uzyskanie oceny wyższej, niż przewidziana przez nauczyciela.

4.    W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału, że uczeń spełnia przewidziane w ustępie 3 warunki przekazuje on wniosek ucznia do nauczyciela przedmiotu powiadamiając ucznia i jego rodziców.

5.    W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ustępie 3 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca informuje o tym ucznia i jego rodziców.

6.    Uczeń spełniający wszystkie warunki nie późnej niż na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu. Zakres materiału do sprawdzianu obejmuje program zrealizowany w danym roku szkolnym.

7.    Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej, a w przypadku zajęć z  informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

8.    Sprawdzian nie może trwać dłużej niż 2 godziny lekcyjne.

9.    Sprawdzian przeprowadza komisja składająca się z:

1)  nauczyciela przedmiotu – jako przewodniczącego,

2)  nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

10.    Poprawa oceny rocznej następuje w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń.

11.    Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny wcześniej proponowanej.

12.    Ze sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:

1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)  termin sprawdzianu;

4)  imię i nazwisko ucznia;

5)  zadania sprawdzające;

6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

13.    Podanie ucznia oraz sprawdzian wraz z protokołem sprawdzianu są przechowywane przez nauczyciela danego przedmiotu.

14.    Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z usprawiedliwionej przyczyny, nauczyciel wyznacza nowy termin sprawdzianu, który musi się odbyć najpóźniej w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

15.    Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny.

16.    Wniosek o podwyższenie oceny zachowania można złożyć tylko wtedy, gdy uczeń spełnia co najmniej 3 z następujących warunków:

1)  nie została wobec niego zastosowana żadna kara przewidziana w Statucie Szkoły,

2)  posiada nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym,

3)  uczeń spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega, ujęte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, jednak została ona obniżona po zasięgnięciu przez wychowawcę opinii innych nauczycieli lub uczniów,

4)  uczeń wykazał się działaniami na rzecz Szkoły lub lokalnego środowiska, albo pracą w wolontariacie,

5)  zaistniały inne okoliczności umożliwiające mu uzyskanie innej oceny, niż przewidywana.

17.    W przypadku uznania przez wychowawcę wniosku za zasadny przeprowadza on rozmowy z uczniem w obecności wychowawcy wspomagającego.

18.    W rozmowie wyjaśniającej z wychowawcą mogą wziąć udział rodzice ucznia oraz osoby zaproszone przez wychowawcę lub na wniosek ucznia:

1)  inni nauczyciele,

2)  pedagog,

3)  psycholog,

4)  przedstawiciele samorządu klasowego lub samorządu szkolnego.

19.    Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca bierze pod uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia.

20.    Rozmowa musi się odbyć najpóźniej na jeden dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

21.    W przypadku, jeżeli uczeń nie może wziąć udziału w rozmowie z uzasadnionej przyczyny wychowawca wyznacza nowy termin rozmowy nie później jednak niż na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

22.    Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o podwyższenie oceny zachowania.

23.    Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca sporządza protokół, który zawiera:

1)  termin przeprowadzenia rozmowy,

2)  imię i nazwisko ucznia,

3)  imiona i nazwiska oraz funkcje osób obserwujących rozmowę,

4)  ustaloną ocenę ostateczną,

5)  uzasadnienie decyzji co do podwyższenia lub pozostawienia oceny zachowania, podpisy osób biorących udział w rozmowie.

24.    Podanie wraz z protokołem przechowuje wychowawca klasy.

25.    Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna.

26.    W przypadku gdy uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.

§ 99

1.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2.    Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1. zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4.    W skład komisji przeprowadzającej  sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych wchodzą:

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.    Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzianu,

2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)  termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

4)  imię i nazwisko ucznia,

5)  zadania sprawdzające,

6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

7.    Do protokołu, o którym mowa w ust. 6, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

8.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

9.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z  informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

11.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

12.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

13.    Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej,  która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego o ile nie jest to trzecia ocena niedostateczna uzyskana przez ucznia w danym roku szkolnym.

14.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

15.    W skład komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania wchodzą:

1)  Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)  wychowawca oddziału,

3)  nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

4)  pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

5)  psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

6)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

7)  przedstawiciel rady rodziców.

16.    Komisja, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

17.    Z posiedzenia komisji,  sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

2)  termin posiedzenia komisji,

3)  imię i nazwisko ucznia,

4)  wynik głosowania,

5)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

18.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

19.    Protokoły, o których mowa w ust. 6 i 16, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

§ 100

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w danym roku szkolnym.

2.    Uczeń nieklasyfikowany na śródrocze kontynuuje naukę i w przypadku wyrównania braków i nadrobienia zaległości może być promowany do klasy programowo wyższej.

3.    Uczeń nieklasyfikowany na koniec roku szkolnego z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4.    Na pisemny, umotywowany wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Rada Pedagogiczna przed głosowaniem może zasięgnąć opinii nauczyciela przedmiotu, wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

5.    O decyzji Rady Pedagogicznej wychowawca informuje ucznia i jego rodziców.

6.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7.    Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.    Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

9.    Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, zajęć prowadzonych w oparciu o programy komputerowe, wychowania fizycznego i zajęć artystycznych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

11.    Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, z których zostanie przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny przygotowuje zestawy pytań na część pisemną i ustną, tak aby zawierały pytania z zakresu wymagań w pełnej skali ocen.

12.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły . W skład komisji wchodzą:

1)   nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – jako przewodniczący komisji,

2)   wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

13.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

14.    Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn nieusprawiedliwionych, na świadectwie szkolnym i w arkuszu ocen ma wpis "nieklasyfikowany" lub "nieklasyfikowana" i jest traktowany tak, jak uczeń niepromowany do klasy programowo wyższej lub uczeń, który nie ukończył szkoły.

15.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.

16.    Dla ucznia Technikum Budownictwa i Architektury Nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego nieklasyfikowanego z praktyki zawodowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

17.    Uczeń Technikum Budownictwa i Architektury Nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego nieklasyfikowany z praktyki zawodowej (4-tygodniowej) odbywa praktykę w czasie ferii letnich – w obowiązującym wymiarze godzin i jest klasyfikowany przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

18.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza się tak, jak dla pozostałych uczniów z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

19.    Egzamin klasyfikacyjny mający na celu wyrównanie różnic programowych dla ucznia zmieniającego klasę przeprowadza się tak, jak dla pozostałych uczniów.

20.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego za zgodą Dyrektora Szkoły obowiązek nauki poza szkołą lub ucznia przyjętego do szkoły z innej szkoły publicznej lub niepublicznej przeprowadza komisja w skład, której wchodzą:

1)  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący,

2)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

21.    W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego, w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przyjętego do szkoły z innej szkoły publicznej lub niepublicznej, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

22.    Dla ucznia realizującego za zgodą Dyrektora Szkoły obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

1)  zajęć wychowania fizycznego,

2)  zajęć dodatkowych.

23.    Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem realizującym za zgodą Dyrektora Szkoły obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą lub uczniem przyjętym do szkoły z innej szkoły publicznej lub niepublicznej oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

24.    Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust.12 i 20,

3)  termin egzaminu klasyfikacyjnego,

4)  imię i nazwisko ucznia,

5)  zadania egzaminacyjne,

6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

25.    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

26.    Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

27.    Roczna ocena niedostateczna uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem przypadku, w którym uzyskana przez ucznia ocena jest trzecią oceną niedostateczną.

28.    Roczna ocena niedostateczna uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem przypadku, w którym uzyskana przez ucznia w wyniku klasyfikacji ocena jest trzecią oceną niedostateczną lub uczeń albo rodzice zgłaszają zastrzeżenia co do trybu ustalania oceny.

29.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłaszać na piśmie zastrzeżenia dotyczące trybu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego niezgodnie z procedurami. Pismo należy złożyć do Dyrektora Szkoły w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 

§ 101

1.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.    Jeżeli uczeń, w wyniku klasyfikacji śródrocznej, otrzymał z danego przedmiotu ocenę pozytywną, a w wyniku klasyfikacji końcoworocznej niedostateczną, to egzamin poprawkowy obejmuje tylko materiał II półrocza.

3.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi mu lub utrudni kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

4.    Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał z danego przedmiotu ocenę niedostateczną oraz w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z tego przedmiotu ponownie ocenę niedostateczną to egzamin poprawkowy obejmuje materiał programowy z całego roku szkolnego.

5.    Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- -wychowawczych.

6.    Zadania egzaminacyjne zawierają wymagania z danego przedmiotu zgodnie z podstawą programową, wymaganiami edukacyjnymi i przedmiotowym rozkładem materiału. Uczeń może otrzymać w wyniku tego egzaminu każdą ocenę, przewidzianą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

7.    Egzamin poprawkowy składający się z części pisemnej i ustnej przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, zgodnie z zasadami zawartymi w prawie oświatowym.

8.    Egzamin poprawkowy z informatyki lub wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.    Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

10.    Uczniowi, który nie przystąpił do wyznaczonego egzaminu poprawkowego z przyczyn usprawiedliwionych Dyrektor Szkoły ustala nowy termin (nie później niż do końca września następnego roku szkolnego).

11.    Uczniowi, który nie przystąpił do wyznaczonego egzaminu poprawkowego z przyczyn nieusprawiedliwionych utrzymuje się ocenę niedostateczną.

12.    Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły komisja, w której skład wchodzą:

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

13.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 12  pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

14.    Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)  termin egzaminu poprawkowego,

4)  imię i nazwisko ucznia,

5)  zadania egzaminacyjne,

6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną,

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.    Ustalona przez komisję w wyniku egzaminu poprawkowego ocena roczna jest ostateczna.

16.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły; z zastrzeżeniem punktu 17.

17.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

18.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłaszać na piśmie zastrzeżenia dotyczące trybu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego niezgodnie z procedurami. Pismo należy złożyć do Dyrektora Szkoły w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

§ 102

1.    Ocena zachowania wyrażą opinię szkoły o postawie ucznia, o spełnieniu przez niego obowiązków szkolnych, o jego kulturze osobistej, zaangażowaniu na rzecz klasy, szkoły, środowiska oraz o postawie wobec kolegów i innych osób.

2.    Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

1)  wywiązanie się z obowiązków ucznia,

2)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)  dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)  dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)  godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

6)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

7)  okazywanie szacunku innym osobom,

8)  dbałość o mienie szkoły,

9)  przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji, wulgarności.

3.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)  wzorowe,

2)  bardzo dobre,

3)  dobre,

4)  poprawne,

5)  nieodpowiednie,

6)  naganne.

5.    Przy ocenianiu zachowania ucznia punktem wyjściowym jest ocena dobra, którą uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego.

6.    W każdym śródroczu uczeń otrzymuje 100 punktów, które stanowią podstawę punktowego systemu oceniania zachowania.

7.    Oceny zachowania ustala wychowawca klasy po przeliczaniu punktów z poniższej tabeli, zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, a także ocenianego ucznia.

 

Postawa wobec nałogów i uzależnień

- nakłanianie do używania papierosów, alkoholu lub innych środków psychoaktywnych (każdorazowo przy udowodnieniu winy)

- 50 pkt.

- podejmowanie działań na rzecz zdrowego stylu życia (konkursy, godziny wychowawcze, udział w akcjach na terenie szkoły)

do + 30 pkt. za każdą tego typu działalność

- palenie papierosów (w tym papierosów elektronicznych)

 .- 30 pkt.

 

 

Zachowania agresywne

- prowokowanie lub wszczynanie bójek

- 30 pkt.

- jawne przeciwstawianie się agresji

(każdorazowo) + 100 pkt.

- słowna agresja wobec innych osób

- 30 pkt.

- udział w zajęciach zaproponowanych przez szkolnego pedagoga

+ 30 pkt.

Kultura osobista

- używanie wulgarnych słów

- 5 pkt.

- stosunek do otoczenia, w tym: kultura osobista, właściwy wygląd zewnętrzny ucznia, schludny ubiór, kultura języka

do + 30 pkt.

- systematyczne przeszkadzanie na lekcjach, niewykonanie poleceń nauczyciela, nieprzestrzeganie regulaminu pracowni przedmiotowej

- 10 pkt.

- pochwała w dzienniku

+ 10 pkt.

- zachowanie podważające opinię o klasie lub szkole

- 30 pkt.

 

 

- brak poszanowania mienia szkolnego i osobistego uczniów

 - 50 pkt.

 

 

- zaśmiecanie szkoły

- 10 pkt.

 

 

- uwaga w dzienniku

- 5 pkt.

 

 

- brak stroju galowego lub jego elementu
 

- 10 pkt.

 .

.

Sumienność i odpowiedzialność

- każda nieusprawiedliwiona godzina

- 1 pkt.

- reprezentowanie klasy/szkoły w zawodach, konkursach, olimpiadach:

Ø na forum szkoły

Ø w dzielnicy

Ø powyżej dzielnicy

.

 . .

+ 40 pkt.

+ 60 pkt.

+ 100 pkt.

- każda nieusprawiedliwiona godzina powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych

- 2 pkt.

- udokumentowane osiągnięcia ponadprogramowe nie związane ze szkołą

+ 30 pkt.

- pięć spóźnień

- 1 pkt.

- 100 % frekwencja

+ 50 pkt.

- samowolne opuszczanie lekcji lub terenu szkoły w czasie godzin lekcyjnych

 

- 5 pkt. (za każdą godzinę lekcyjną)

 

 

- niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań i powierzonych funkcji

- 15 pkt.

 

 

- niestosowanie się do zmiany obuwia w szkole (punktacja śródroczna/roczna)

- 10 pkt.

 

 

- niewypełnienie obowiązków dyżurnego klasowego

- 5 pkt.

 

 

- ustna nagana wychowawcy (jeżeli nagana jest skutkiem negatywnej frekwencji wychowawca udziela jej po opuszczeniu przez ucznia 20 godzin nieusprawiedliwionych)

- 20 pkt.

 

 

- pisemna nagana wychowawcy (jeżeli nagana jest skutkiem negatywnej frekwencji wychowawca udziela jej po opuszczeniu przez ucznia kolejnych 20 godzin nieusprawiedliwionych od dnia udzielenia nagany ustnej)

- 40 pkt.

 

 

- rozmowa dyscyplinująca z Dyrektorem Szkoły /wicedyrektorem (jeżeli nagana jest skutkiem negatywnej frekwencji wychowawca wnioskuje do dyrektora o rozmowę po opuszczeniu przez ucznia kolejnych 20 godzin nieusprawiedliwionych od dnia udzielenia nagany pisemnej)

- 50 pkt.

 

 

- nagana Dyrektora Szkoły

- 70 pkt.

 

 

- korzystanie z urządzeń elektronicznych na zajęciach lekcyjnych (w tym telefonów komórkowych)

- 30 pkt.

 

 

- utrudnianie pracownikowi szkoły wykonywania jego obowiązków (np. podczas pełnienia dyżurów)

- 20 pkt.

 

 

 

Aktywność społeczna

- utrudnianie pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska

- 10 pkt.

- organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej w nauce

+ 20 pkt.

 

 

- podejmowanie działań na rzecz klasy

+ 5 pkt.

 

 

- podejmowanie działań na rzecz szkoły

+ 20 pkt.

 

 

- aktywna praca w Samorządzie Klasowym

+ 40 pkt.

 

 

- aktywna praca w Samorządzie Uczniowskim

+ 60 pkt.

 

 

- jednorazowy wolontariat, udział w akcji charytatywnej

+ 10 pkt.

 

 

- wolontariat, udział w akcjach charytatywnych (śródrocznych/roczny)

+ 40 pkt.

 

 

- wyjścia pozaszkolne (po zajęciach lekcyjnych)

+ 10 pkt.

 

 

- wyróżniająca praca w kołach zainteresowań

+ 20 pkt.

 

 

- systematyczne uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne

+ 20 pkt.

 

 

- uczestnictwo w zajęciach z edukacji zdrowotnej przez ucznia zwolnionego z zajęć w-f na półrocze lub cały rok szkolny

+ 20 pkt.

-

 

- udział w występach szkolnych (teatrzyk, przedstawienie, akademia)

 + 30 pkt.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

- przynoszenie do szkoły niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób

- 30 pkt.

- właściwa postawa w sytuacji zaistnienia wypadku lub zagrożenia bezpieczeństwa innych osób

od + 30 do + 50 pkt.

- niestosowanie się do zasad BHP na zajęciach, wycieczkach i podczas przerw lekcyjnych

- 10 pkt.

 

 

- stwarzanie sytuacji zagrażającej zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów

- 20 pkt.

-

 

         

 

 

             

8.    Wychowawca klasy ma do dyspozycji 50 punktów (zarówno dodatnich jak i ujemnych), które może przyznać uczniowi za podejmowanie starań lub brak starań zmierzających do poprawy zachowania lub średniej ocen.

9.    Zdobyte przez ucznia punkty przeliczane są na ocenę zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena śródroczna

Łączna liczba punktów w śródroczu

wzorowa

powyżej 160 punktów

bardzo dobra

120-160 punktów

dobra

90-119 punktów

poprawna

60-89 punktów

nieodpowiednia

30-59 punktów

naganna

Poniżej 30 punktów

Ocena końcoworoczna

Łączna liczba punktów w całym roku

wzorowa

powyżej 320 punktów

bardzo dobra

240-320 punktów

dobra

180-239 punktów

poprawna

120-179 punktów

nieodpowiednia

60-119 punktów

naganna

Poniżej 60 punktów

10.    Warunki otrzymania oceny wzorowej i bardzo dobrej z zachowania:

1) Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który posiada maksymalnie:

a)  5 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu,

b)  10 godzin nieusprawiedliwionych w całym roku szkolnym.

2) Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który posiada maksymalnie:

a)  10 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu,

b)  20 godzin nieusprawiedliwionych w całym roku szkolnym.

11.    Uczeń, który był nieobecny powinien w ciągu 7 dni od momentu powrotu do szkoły usprawiedliwić swoją nieobecność – po tym terminie jego nieobecność traktuje się jako nieusprawiedliwioną.

12.    W razie choroby wychowawcy, uczeń usprawiedliwia swoją nieobecność po powrocie do szkoły wychowawcy klasy.

13.    Wszystkie usprawiedliwienia winny być na piśmie (wpis rodziców lub w dzienniczku z podaniem przyczyny nieobecności lub zwolnienie lekarskie).

14.    Uczeń może być zwolniony z części zajęć lekcyjnych w danym dniu wyłącznie po przedstawieniu wychowawcy pisemnego zwolnienia od rodzica. Zwolnienia dokonuje wychowawca klasy, w przypadku jego nieobecności, wychowawca wspomagający, wicedyrektor lub Dyrektor Szkoły.

15.    Przebywanie na terenie szkoły lub podczas innych zajęć organizowanych poza szkołą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wnoszenie alkoholu lub środków odurzających na teren szkoły jak i rozprowadzanie stanowi podstawę do skreślenia ucznia z listy zgodnie z procedurą określoną w § 90, niezależnie od dotychczasowego zachowania.

16.    Czynny udział w bójkach lub każdorazowa kradzież skutkują otrzymaniem oceny nagannej z zachowania i stanowią podstawę do skreślenia ucznia z listy zgodnie z procedurą określoną w § 91, niezależnie od dotychczasowego zachowania.

17.    Stosowanie przemocy, moralnego lub fizycznego znęcania się nad kolegami i innymi osobami w szkole lub poza nią, skutkują otrzymaniem oceny nagannej z zachowania i stanowią podstawę do skreślenia ucznia z listy zgodnie z procedurą określoną w § 91, niezależnie od dotychczasowego zachowania.

18.    W przypadku trzykrotnego udokumentowanego stwierdzenia palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych) przez ucznia (także pełnoletniego) na terenie szkoły, a także w trakcie wycieczek i wyjść pozaszkolnych, ocena z zachowania zostaje obniżona do niedpowiedniej, niezależnie od dotychczasowego zachowania.

19.    Na wniosek dyrektora szkoły lub szkolnego pedagoga śródroczna lub roczna ocena z zachowania może zostać podwyższona o jedną ocenę.

20.    Od końcoworocznej oceny zachowania uczniowi jego rodzicom przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących zgodności trybu ustalania tej oceny z przepisami prawa do Dyrektora Szkoły na zasadach określonych w § 98 Statutu Szkoły.

§ 103

Wszystkie sprawy nieuregulowane przez rozporządzenie MEN „W sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych” i nie uwzględnione w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania rozstrzyga dyrektor Zespołu Szkół Nr 23.