Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół nr 23

I Wstęp

W skład Zespołu Szkół nr 23 wchodzą:

 • LVIII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego - 18 klas
 • Technikum Budowlane nr 1 im. Z. Mączeńskiego - 14 klas

Podstawowym zadaniem każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 23 jest nauczanie i wychowanie, są to dwa fundamentalne aspekty nierozdzielnego procesu, w którego centrum uwagi jest uczeń. Jednocześnie wiemy, że proces nauczania i wychowania nie może się odbywać bez nauczyciela, a zatem wzajemne relacje uczeń - nauczyciel, a dokładniej uczeń - i współpracujący ze sobą nauczyciele różnych przedmiotów, biorący udział w procesie wychowania i nauczania mają podstawowe znaczenie. Z punktu widzenia ucznia, proces nauczania, to oprócz nauczycieli, jeszcze dymanika relacji wewnątrz grupy klasowej, czy szkolnej. Jak wynika z najnowszych badań nad psychologią rozwoju, o procesie wychowawczym i nauczaniu w każdej szkole decyduje oprócz wymagań, zasad postępowania, relacji interpersonalnych, klimat wychowawczy. Prowadząc rozważania na temat koncepcji funkcjonowania szkół w zespole, postaram się jednak zachować tradycyjny układ tzn. podział na pracę wychowawczą, dydaktyczną i organizacyjną.

II Zarys programu wychowawczego

Jak już wspominałam, proces dydaktyczny i wychowawczy jest nierozerwalny, pomimo to postaram się przedstawić planowane działania wychowawcze w Zespole Szkół nr 23. Stawiane cele i zadania powinny być optymalne z punktu widzenia uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych w zespole szkolnym. Wynikają one z bieżących potrzeb, wypracowanych tradycji szkolnych oraz zmieniającym się prawodawstwie związanym z oświatą. Dostosowane są także do oczekiwań i możliwości uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Model myślenia pedagogicznego zakłada, że Rada Pedagogiczna, która wypracowała wspólne metody działania, realizuje ten program. Jako zespół powinniśmy zdecydowanie kierować się pedagogiką akceptacji ucznia, jego potrzeb, możliwości i cech indywidualnych. Zatem głównym celem jest szkoła i nauczyciele postrzegani w kategoriach:

wymagający - życzliwy - tolerancyjny - stymulujący - twórczy

Ponadto dla szkół jest ważne odpowiednie nastawienie na proces dydaktyczno-wychowawczy oraz na wyniki uzyskiwane przez uczniów pozwalające na osiąganie dalszych sukcesów. Istotne jest również stawianie uczniów w autentycznych sytuacjach oraz organizowanie i uczestniczenie w prawdziwych przeżyciach. Istotnym zadaniem dla każdej ze szkół jest przygotowanie ucznia do realizacji założenia nowej reformy oświatowej "uczenie się przez całe życie" oraz dostosowanie do zmieniającego się społeczeństwa.

Cele wychowawcze:

 1. Tworzenie środowiska szkolnego, w którym panują jasne, jednoznacznie określone zasady - akceptowane przez zdecydowaną większość. Obowiązujące reguły i normy są podstawą bezpieczeństwa, ale muszą być znane i akceptowane przez członków szkolnej społeczności. Należy jednoznacznie określić co jest nakazane, a co zakazane, jakie są obszary praw i swobód uczniów oraz nauczycieli.
 2. Budowanie systemu wychowawczego opartego na nagradzaniu i akceptacji. Zachęcanie uczniów do współpracy, motywowanie, przyznawanie prawa do błędu, wskazywanie dróg poprawy.
 3. Samorządność młodzieży - należy kontynuować i wspierać dotychczasową samorządność uczniowską poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego oraz samorządów klasowych. Budować poczucie odpowiedzialności wśród naszych wychowanków. Uważam, że korzystne jest jak najszybsze włączenie w taką działalność uczniów klas pierwszych obu szkół.
 4. Dbałość o wypracowane tradycje szkoły oraz tworzenie nowych wartości. Ważnym celem jest budowanie poczucia przynależności, więzi z grupą i szkołą, tworzenie świadomości współodpowiedzialności za prestiż placówki.
 5. Stała współpraca: uczeń - rodzic - nauczyciel/pedagog i doskonalenie strategii postępowania w sytuacjach trudnych dla wychowanków /patologie zachowań, uzależnienia, konflikty/.
 6. Budowanie pożądanych postaw naszych absolwentów, które powinny się charakteryzować:
  • samooceną adekwatną do możliwości i sytuacji,
  • odpowiedzialnością za siebie, za innych, za podejmowane decyzje,
  • odpornością na przeciwności losu,
  • postawę tolerancji wobec innych poglądów, wiary, kultury i otwartości na innych ludzi,
  • odpowiednimi kompetencjami, które pozwolą na prawidłowe relacje z otoczeniem,
  • postawę kreatywną, pozwalającą na skuteczność w działaniu.

Zadania - sposoby realizacji celów

Zadania, które służą realizacji celów mogą zmieniać się w trakcie pracy szkół, ponieważ nie sposób przewidzieć wszystkich sytuacji, które mają wpływ na ich określenie. Aktualizacja zadań będzie miała na celu dostosowanie do bieżących potrzeb szkoły, wymagań zewnętrznych, jak i przekształceń w związku z reformą oświatową i zmieniającym się społeczeństwie. Zadania te będą weryfikowane w planie pracy szkoły każdego roku. Zmiany te muszą być zgodne z ewaluacją samej szkoły, akceptowane przez Radę Pedagogiczną, uczniów i Radę Rodziców, z uwzględnieniem specyfiki każdej ze szkół.

Zadania te powinny być realizowane i uwzględniane w planie wychowawczym:

 1. Praca z klasami pierwszymi - kontynuowanie tradycji
  • zajęcia integracyjne
  • uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej
  • wrzesień - bez ocen niedostatecznych /zasada zaproponowana przez Samorząd Uczniowski i przyjęta przez Radę Pedagogiczną do WSO/
  • wprowadzenie zajęć związanych z patronami szkół /konkursy, wycieczki po Warszawie/
 2. Wspomaganie działań samorządowych uczniów poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 3. Realizację corocznych, tradycyjnych działań, których walory wychowawcze mają na celu integrację, tworzą poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności.
 4. Wspieranie inicjatyw korzystnych dla społeczności szkolnej.
 5. Stałe diagnozowanie problemów i trudności - współpraca z uczniem, jego rodzicami lub prawnymi opiekunami w oparciu o pomoc pedagoga, psychologa lub specjalistów spoza szkoły. Wyczulenie na zmiany zachowań, monitorowanie nieuzasadnionych nieobecności na zajęciach, propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki.
 6. Stała współpraca pomiędzy pracownikami szkoły, nauczycielami, rodzicami.
 7. Racjonalne wykorzystanie godzin wychowawczych, zgodnie z zatwierdzonym przez rodziców planem wychowawczym klas.

III Zarys programu wychowawczego

Zgodnie z założeniami reformy uczeń powinien selekcjonować potrzebne materiały, dostosować informacje do określonego zadania a także podejmować działania w zespole. Wobec tak postawionych celów ogromnego znaczenia nabierają umiejętności interpersonalne oraz znajomość współczesnych narzędzi międzyludzkiego komunikowania się, zdolność gromadzenia, analizowania i odpowiedniego przetwarzania informacji.

Uważam, że w LVIII Liceum Ogólnokształcącym należy kontynuować zdobyte doświadczenia w nauczaniu w klasach: humanistyczno-lingwistycznych, dziennikarsko-medialnych, edukacji europejskiej i przyrodniczych. Jeśli wystąpi propozycja zmian lub rozszerzenia oferty kształcenia w LO - w odpowiedzi na zainteresowania kandydatów, będzie to wspólna decyzja Rady Pedagogicznej z innymi organami szkoły. W chwili obecnej konieczna jest również biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego. Należy zwrócić uwagę na nowoczesny system kształcenia językowego poprzez:

 • kontynuowanie tworzenia nowoczesnego zaplecza dostępnego dla każdego nauczyciela j. obcego
 • wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych - do nauki j. obcego w nowoczesne środki multimedialne, gromadzenie materiałów niezbędnych do nauki języka,
 • wskazane jest nawiązanie współpracy z innymi szkołami w Unii Europejskiej.

Uważam, że należy rozwijać Technikum Budowlane nr 1 nie tylko w zawodzie budownictwo ogólne, ale rozszerzyć propozycję dla uczniów o dwa nowe zawody: technik renowacji elementów architektury oraz technik urządzeń i systemów energii odnawialnej. Wstępne rozmowy zostały już przeprowadzone, natomiast aby ten projekt zrealizować należy się do tego zadania należycie przygotować chociażby ze względu na specjalistów, którzy będą nauczać przedmiotów zawodowych. Brałam m.in. udział w konferencji podsumowującej analizę rynku pracy na najbliższe 20 lat na której stwierdzono, że dla zawodów budowlanych i około budowlanych, będzie duże zainteresowanie pracodawców absolwentami techników i szkół zawodowych. Potwierdzają to również obserwacje placówek zachodnich na poziomie szkół średnich technicznych, zawodowych i przedstawianych prognoz dla absolwentów. Sądzę, że wszyscy zdajemy sobię sprawę z potrzeb rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej w tej dziedzinie gospodarki. Mam nadzieję na dalszy rozwój naszego technikum, rozszerzenie propozycji dla uczniów oraz podnoszenie poziomu edukacji.

W nowej kadencji powinnam zwrócić uwagę na podnoszenie poziomu dydaktyki. Wobec tego należy:

 • rozwijać system doskonalenia wewnątrzszkolnego, poprzez lekcje otwarte, samokształcenie i analizę osiąganych wyników w ramach pracy zespołów przedmiotowych, ujednolicenie systemu oceniania dla poszczególnych przedmiotów, wprowadzenie jednakowych sprawdzianów np. końcoworocznych dla poszczególnych poziomów edukacyjnych z przedmiotów maturalnych /j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny/
 • rozwijać różne formy pracy z uczniem słabym /pomoc dydaktyczna i pomoc psychologiczna/
 • wspierać nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • kontynuować wewnętrzny system pomiaru osiągnięć uczniów np. poprzez sprawdziany porównawcze czy próbne matury. Podawanie wyników do wiadomości ucznia i rodzica, w celu dokonania przez ucznia samooceny
 • współpracować z OKE - wspieranie nauczycieli - egzaminatorów, wykorzystując ich wiedzę do współpracy z innymi nauczycielami w ramach pracy zespołów przedmiotowych oraz dla osiągnięcia lepszych wyników na egzaminie maturalnym i zawodowym
 • stale doskonalić WSO wynikające z potrzeb szkoły
 • doskonalić system nadzoru pedagogicznego ze szczególnym naciskiem na prowadzenie dokumentacji szkolnej, wszelkie działania mające na celu wspomaganie pracy nauczyciela
 • stale aktualizować stron internetowych szkół dla uczniów i ich rodziców oraz prowadzić akcję promującą szkoły
 • kontynuwać wykorzystywanie technologii informacyjnej do przepływu informacji między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły a dyrekcją szkoły.

IV Główne kierunki edukacyjne

Oprócz dotychczasowego nauczania według podziału przedmiotowego wynikającego z podstawy programowej oraz wspomagania uczniów w ich indywidualnym kształceniu /praca z: uczniem słabym, uczniem posiadającym orzeczenia lekarskie, uczniem zdolnym/, należy rozwijać następujące obszary edukacyjne:

 • edukację związaną z olimiadami przedmiotowymi i konkursami
 • edukację sportową: zajęcia rekreacyjne, koła sportowe, zawody sportowe między klasowe, zajęcia prozdrowotne
 • edukację kulturalną: teatralną, plastyczną, udział w bieżących wystawach
 • edukację regionalną związaną z definiowaniem własnej tożsamości w kontekście rodziny, społeczności lokalnej, narodowej, europejskiej i globalnej
 • edukację samorządową: współtworzenie życia Zespołu Szkół, organizację uroczystości szkolnych, świąt, akcji charytatywnych, działania na rzecz środowiska, wolontariat
 • edukację obywatelską - tworzenie prawa szkolnego, demokrację wewnątrzszkolną, sejmik Samorządu Uczniowskiego, dyskusje, debaty
 • edukację europejską - szkolny Klub Europejski
 • edukację patriotyczną - konkursy, debaty, wystawy i uroczystości związane z Tygodniami Patrona, święta państwowe, ważne rocznice narodowe

V Program pracy z Radą Pedagogiczną

Aby móc zrealizować program wychowawczy i dydaktyczny, należy dostosować plan pracy Rady Pedagogicznej. Najważniejsze zadania dyrektora Zespołu Szkół w tym zakresie:

 • stały nadzór nad formami doskonalenia pracy Rady Pedagogicznej i poszczególnych nauczycieli poprzez system szkoleń przewidzianych dla Rady Pedagogicznej oraz kierowanie na szkolenia nauczycieli zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i dydaktycznymi szkoły
 • motywowanie nauczycieli do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli
 • różnicowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, w zależności od jakości pracy pedagogicznej i wychowawczej oraz od zakresu odpowiedzialności związanej z przyjmowaniem dodatkowych zadań /zgodnie z regulaminem przyznawania dodatków motywacyjnych/
 • stałe analizowanie zmieniającego się prawa oświatowego oraz innych aktów prawnych mających wpływ na działalność placówki. Wprowadzanie aktualnych zmian do Statutu oraz regulaminów szkolnych
 • współpraca z uczelniami, firmami budowlanymi i innymi instytucjami mającymi na celu podniesienie poziomu nauczania
 • systematyczna troska o rozwój bazy materiałowej szkoły na postawie m.in. wniosków zespołów przedmiotowych
 • systematyczna współpraca z nauczycielami w sprawie prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej

Barbara Krakós