Praktyki zawodowe 2021/2022

W roku szkolnym 2021/22 program Praktyki Zawodowej realizowany będzie w klasach trzecich Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 w Warszawie w wymiarze 160 godzin, 4 tygodnie.
W roku szkolnym 2022/2023 program Praktyki Zawodowej będzie kontynuowany dla klas czwartych w wymiarze 160 godzin, 4 tygodnie. Razem uczniowie odbędą praktykę zawodową w wymiarze 320 godzin w całym cyklu nauczania.

Praktyki zawodowe organizowane są dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Miejscem odbywania praktyki zawodowej powinno być przedsiębiorstwo (zakład), którego profil działalności jest związany z kierunkiem odbywania nauki w szkole.

Technik budownictwa 311204
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik renowacji elementów architektury 311210
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

 

Praktyka zawodowa u pracodawcy powinna rozpocząć się od zapoznania m.in.:
- z przepisami BHP,
- z organizacją pracy i zadaniami,
- ze strukturą organizacyjną i regulaminem organizacyjnym,
- z regulaminem pracy,
- z profilem działalności zakładu (firmy),
- ze współpracą ze środowiskiem lokalnym.

Program praktyk zawodowych, który ustalany jest przez szkołę, firmy mogą traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się odstępstwa od jego realizacji.

Praktyki zawodowe są bezpłatne. Odbywają się w dni robocze, poza porą nocną.

W okresie praktyk zawodowych uczeń podlega obowiązkom wynikającym z regulaminów szkolnych. Ponadto uczeń ma obowiązek zastosować się do zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie, w którym odbywa praktykę zawodową.

Oceny umiejętności opanowanych podczas praktyk zawodowych dokonuje opiekun praktyk
na podstawie obserwacji wykonywanych przez ucznia zadań oraz sposobu prowadzenia
dzienniczka praktyk zawodowych.
Po zakończeniu praktyki zawodowej, kierownik szkolenia praktycznego weryfikuje wpisy
ucznia i opiekuna praktyki zawodowej w dzienniczku praktyk zawodowych i w oparciu o te
wpisy wystawia ocenę końcową.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz harmonogramem praktyki zawodowej
 

Niezbędne dokumenty do pobrania TUTAJ
 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu(Dz. U. z 2019 poz.391)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.373)
4. Kodeks Pracy
5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz.U. 2020
poz. 374)